НА 33. СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ – РАСПРАВА ПО НАЦРТ-БУЏЕТОТ ЗА 2020 ГОДИНА

13 Дек 2019
222 пати

Советот на Општина Кочани на 13 декември 2019 година (петок), со почеток во 9 часот во

Салата на Советот на Општина Кочани ќе ја одржи 33. редовна седница со следниот предлог-дневен ред (седницата е во тек):

Информација за извршување на жетвата и откуп на ориз во општина Кочани и осврт за извршувањето на есенската сеидба на подрачјето на општина Кочани

Предлог-финансиски планови на општинските основни и средни училишта за 2020 година
Предлог-финансиски план на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ – Кочани за 2020 година
Предлог-финансиски план на ЈОУ Библиотека „Искра“ – Кочани за 2020 година
Давање согласност на Одлуката за промена на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во КЈП „Водовод“ – Кочани согласно примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Северна Македонија.
Предлог-програма за одржување на сливните решетки за атмосферска канализација на подрачјето на Општина Кочани за 2020 година
Предлог-програма за јавна чистота на општина Кочани за 2020 година.
Програма за уредување и одржување на градското зеленило на територијата на Општина Кочани во 2020 година, набавка, поставување и одржување на урбана пограма, одржување на детски игралишта и одржување на фонтана Зрно за 2020 година.
Предлог-програма за култура на Општина Кочани за 2020 година
Предлог-програма за спорт на Општина Кочани за 2020 година
Предлог- програма за подршка на образованието во општина Кочани за 2020 година
Предлог-програма за спроведување општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на општина Кочани за 2020 година
Предлог-програма за остварување на социјална, детска и здравствена заштита на Општината Кочани за 2020 година
Предлог-програма за изработка на урбанистички планови, урбанистичко-планска документација, и урбанистичко-проектна документација
на подрачјето на Општина Кочани за 2020 година

15. Предлог-програма за управување со отпад на подрачјето на општина Кочани за 2020 година
1 Предлог-програма за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на Општина Кочани во 2020 година
Предлог-програма за комуникација на општина Кочани за 2020 година
18. Предлог- програма за информатичка и комуникациска технологија на општина Кочани за 2020 година
Локален акциски план за еднакви можности на жените и мажите за 2020 година
20. Предлог-програма за работа на Територијалната противпожарна единица во општина Кочани за 2020 година
Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина Кочани во областа на заштитата на животната средина во 2019 година
22 Предлог- одлука за изменување и дополнување на Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на начинот, условите и постапката за субвенционирање на граѓаните жители на општина Кочани на дел од тршоците за печки на пелети и за инвертер-клими

Предлог-програма за активностите на Општина Кочани во областа на заштитата на животната средина во 2020 година.
Предлог-програма за работа на Општински совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во општина Кочани за 2020 година
Предлог-програма за активностите на општина Кочани во областа на локалниот економски развој во 2020 година.
Предлог-програма за одржување на локални патишта и улици на подрачјето на Општина Кочани во зимски услови за 2019/2020 година.
27. Предлог-одлука за измена на распоред на средствата на Буџетот на Општина Кочани за 2019 година.
28. Предлог-одлука за утврдување критериуми за распределба на блок-дотации на општинските основни и средни училишта за 2020 година
29. Предлог-решение за формирање Локален младински совет на
општина Кочани.

Предлог-одлука за утврдување на приоритет на проектот Регулација на дел од Кочанска Река
Предлог- одлука за сопствено учество – кофинансирање на проектот Регулација на дел од Кочанска Река
Предлог-програма за работа на Советот на Општина Кочани за 2020 година.
По исцрпување на дневниот ред, ќе се одржи расправа по Нацрт-буџетот на Општина Кочани за 2020 година.

Оценете ја оваа вест
(0 гласови)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Радио Кочани ФМ емитува сопствена програма, која според одредбите од Правилникот за форматите од радио и телевизиските програмски сервиси (застапеност на говорниот дел) спаѓа во редот на говорно-музичко радио со претежно информативен општ формат.