Дневен ред: 1.Предлог-Одлука за утврдување на Нацрт-ДУП на градот Виница

На 4 декември, со почеток во 10 ч., Советот на Општина Кочани ќе ја одржи 39 редовна седница. Според предложениот дневен ред,

Членовите на Советот на редовната 38 седница го усвоија Извештајот за работењето на КЈП Водовод за деветте месеци

Дневен ред:  1. Извештај за работењето на КЈП Водовод - Кочани за периодот од 01.01. до

Врз основа на член 19 став 2 од Статутот на општина Виница

Дневен ред : 

1. Извештаи за работењето на општинските основи и средни училишта за учебната 2014 -2015 година.

2. Годишни програми за работа на општинските основни и средни училишта за учебната 2015 - 2016 година.

3.Давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во општинските основни и средни училишта од општина Кочани за учебната 2015-2016 година.

4. Давање мислење на Програмите за организирање и изведување екскурзии и други слободни активности за учебната 2015/2016 година, на ОУ „Никола Карев“ и ОУ„Малина Попиванова“-Кочани.

5. Информација за производството, пласманот и цената на оризовата култура на подрачјето на Општина Кочани, 2015 година.6. Изменување и дополнување на Буџетот на општина Кочани за 2015 година(ребаланс).

7. Информација за аплицирани и реализирани проекти на Општина Кочани во периодот јануари-септември 2015 година до разни институции.

8. Предлог-Одлука за прифаќање и одлагање на отпад од соседните општини: Виница, Зрновци и Чешиново Облешево.

9. Предлог Одлука за сопствено учество – кофинансирање на Проектот ,,Изработка на Урбанистички планови за села во Источен плански регион за општините Кочани, Карбинци, Македонска Каменица, Зрновци, Чешиново-Облешево и Пехчево”.

Претседател на Советот на Општина Кочани, Јордан Димитров

Изготвил: В.Б.

1.Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Виница за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2015 година до 30.06.2015 година (втор квартал);

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Радио Кочани ФМ емитува сопствена програма, која според одредбите од Правилникот за форматите од радио и телевизиските програмски сервиси (застапеност на говорниот дел) спаѓа во редот на говорно-музичко радио со претежно информативен општ формат.